dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Opis projektu

Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope
Nr rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Po wstąpieniu Czech i Polski do Unii Europejskiej, a następnie do Strefy Schengen, zmianie uległy priorytety współpracy międzynarodowej, w tym transgranicznej. W regionach przygranicznych doszło do istotnego przeformułowania celów i wyzwań współpracy transgranicznej; zdezaktualizowały się problemy związane z barierami przestrzennymi, systemem kontroli czy swobodnym poruszaniem się osób i dóbr. Niwelowanie tych problemów było jednym z głównych wyzwań współpracy instytucjonalnej do roku 2007. W perspektywie 2007-2013 ze środków POWT udało się zrealizować projekty infrastrukturalne łączące przestrzeń obu miast, co zdecydowanie ożywiło życie wzdłuż rzeki Olzy – do niedawna dość nieprzyjaznej i ściśle nadzorowanej strefy. Po wstąpieniu do Strefy Schengen, wiele barier przestrzennych, administracyjnych, geopolitycznych i prawnych przestało istnieć. Barierami pozostającymi we wspólnych przestrzeniach polskiego i czeskiego Cieszyna, są bariery kulturowe, historyczne i mentalności, które są wynikiem wieloletniej izolacji obywateli obu miast w okresie 1945-1989. Choć dzięki wejściu do Strefy Schengen udało się scalić organizm miejski obu miast, nie udało się wprowadzić długofalowego wspólnego podejścia w zakresie wzajemnego poznawania się i budowania wspólnej przestrzeni do życia kulturalno-społecznego obywateli polskiej i czeskiej strony Cieszyna na bazie współpracy instytucjonalnej obu samorządów.

czytaj więcej

Aktualności

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe