dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Opis projektu

Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope
Nr rejestracyjny: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Po wstąpieniu Czech i Polski do Unii Europejskiej, a następnie do Strefy Schengen, zmianie uległy priorytety współpracy międzynarodowej, w tym transgranicznej. W regionach przygranicznych doszło do istotnego przeformułowania celów i wyzwań współpracy transgranicznej; zdezaktualizowały się problemy związane z barierami przestrzennymi, systemem kontroli czy swobodnym poruszaniem się osób i dóbr. Niwelowanie tych problemów było jednym z głównych wyzwań współpracy instytucjonalnej do roku 2007. W perspektywie 2007-2013 ze środków POWT udało się zrealizować projekty infrastrukturalne łączące przestrzeń obu miast, co zdecydowanie ożywiło życie wzdłuż rzeki Olzy – do niedawna dość nieprzyjaznej i ściśle nadzorowanej strefy. Po wstąpieniu do Strefy Schengen, wiele barier przestrzennych, administracyjnych, geopolitycznych i prawnych przestało istnieć. Barierami pozostającymi we wspólnych przestrzeniach polskiego i czeskiego Cieszyna, są bariery kulturowe, historyczne i mentalności, które są wynikiem wieloletniej izolacji obywateli obu miast w okresie 1945-1989. Choć dzięki wejściu do Strefy Schengen udało się scalić organizm miejski obu miast, nie udało się wprowadzić długofalowego wspólnego podejścia w zakresie wzajemnego poznawania się i budowania wspólnej przestrzeni do życia kulturalno-społecznego obywateli polskiej i czeskiej strony Cieszyna na bazie współpracy instytucjonalnej obu samorządów.

czytaj więcej

Aktualności

img20201215141017-mensi.jpg

Spotkanie Zespołu stałego ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

Po raz drugi spotkał się Zespół ds. współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, złożony z przedstawicieli obu miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Tym razem spotkanie zostało zdominowane przez temat trwającej pandemii i jej wpływu na planowane projekty, w szczególności na regularne spotkania Rady Miejskiej Cieszyna oraz Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna.

Wszyscy obecni, na czele z przedstawicielami władz obu miast burmistrz Gabrielą Hřebačkovou i burmistrz Gabrielą Staszkiewicz oraz Euroregionu Tomášem Balcarem i Bogdanem Kasperkiem, zgodnie stwierdzili, że nawet obecna trudna sytuacja nie może przerwać lat sprawdzonej współpracy sąsiadujących przez rzekę Olzę miast. Dziś współpraca potrzebuje zastosowania nowoczesnych technologii, a kolejne spotkania radnych i członków Zarządu Miasta nie będą wyjątkiem. Z tego powodu, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na osobiste spotkania, kolejne wspólne spotkanie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta Czeskiego Cieszyna oraz Rady Miejskiej Cieszyna odbędzie się w trybie online.

Przedmiotem dyskusji były również projekty przygotowane w oparciu o Strategię Współpracy Transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, zwłaszcza projekt „Cieszyn i Czeski Cieszyn wspólnie“, a także nowe projekty, które upiększą nasze miasta w najbliższych latach.

 

czytaj więcej
1.jpg

Spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

21 listopada 2019 roku w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Spotkanie poświęcone było prezentacji polsko-czeskiego projektu Český Tĕšín/Cieszyn INEurope, którego realizację zakończono w sierpniu br. Przypomnijmy - projekt miał za zadanie opracowanie średniookresowej tj. do 2025 roku, strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, innymi słowy sformułowanie wytycznych do dalszej współpracy, określenie wspólnych działań i projektów w celu pogłębienia stopnia integracji obu miast przy bliskiej współpracy z partnerem regionalnym - Euroregionem Śląsk Cieszyński. Projekt realizowany był przez czterech partnerów tj. miasto Český Těšín (Partner wiodący) oraz Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partnerzy projektu).
czytaj więcej

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe