dofinansowany jest przez Unię Europejską
Projekt Český Tĕšín/Cieszyn INEurope dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096
Tĕšín Cieszyn in Europe

Aktualności

Spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

21 listopada 2019 roku w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Spotkanie poświęcone było prezentacji polsko-czeskiego projektu Český Tĕšín/Cieszyn INEurope, którego realizację zakończono w sierpniu br. Przypomnijmy - projekt miał za zadanie opracowanie średniookresowej tj. do 2025 roku, strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, innymi słowy sformułowanie wytycznych do dalszej współpracy, określenie wspólnych działań i projektów w celu pogłębienia stopnia integracji obu miast przy bliskiej współpracy z partnerem regionalnym - Euroregionem Śląsk Cieszyński. Projekt realizowany był przez czterech partnerów tj. miasto Český Těšín (Partner wiodący) oraz Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partnerzy projektu).

21 listopada 2019 roku w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Spotkanie poświęcone było prezentacji polsko-czeskiego projektu Český Tĕšín/Cieszyn INEurope, którego realizację zakończono w sierpniu br. Przypomnijmy - projekt miał za zadanie opracowanie średniookresowej tj. do 2025 roku, strategii współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, innymi słowy sformułowanie wytycznych do dalszej współpracy, określenie wspólnych działań i projektów w celu pogłębienia stopnia integracji obu miast przy bliskiej współpracy z partnerem regionalnym - Euroregionem Śląsk Cieszyński. Projekt realizowany był przez czterech partnerów tj. miasto Český Těšín (Partner wiodący) oraz Miasto Cieszyn, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (Partnerzy projektu).

W ramach projektu zrealizowano dwa kluczowe działania:

1. Networking – w oparciu o wspólną transgraniczną platformę współpracy instytucjonalnej miast i partnerów regionalnych. Powołano 6 grup roboczych, w których odbywały się warsztaty o następującej tematyce:

  • Współpraca w zakresie kulturowo-społecznym (w tym sportowym)
  • Wspólna oferta i produkty turystyczne
  • Wymiana informacji
  • Wspólny marketing
  • Współpraca instytucjonalna i usługi publiczne
  • Planowanie przestrzenne

2. Wizyty studyjne do miast podzielonych:

  • Słubice/Frankfurt nad Odrą na pograniczu polsko-niemieckim gdzie analizowano m. in. mechanizmy transgranicznego świadczenia usług komunalnych, szczególnie transport publiczny – wspólną linię autobusową oraz elementy wspólnej promocji miast (spójny, wspólny system identyfikacji wizualnej dla obu miast, w tym urzędów miejskich)
  • Nova Gorica/Gorizia na pograniczu słoweńsko-włoskim gdzie zastosowano specyficzne rozwiązania instytucjonalne, o które oparto współpracę transgraniczną.

Przeprowadzono również analizę dokumentów strategicznych, wcześniejszych opracowań badawczych oraz transgranicznych projektów i mikroprojektów wdrażanych w obu miastach. Dodatkowo, w Cieszynie odbyły się warsztaty poświęcone mechanizmom współpracy w formule euro-city przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu w Extremadurze (Hiszpania) oraz Politechniki w Portalegre (Portugalia).

Zdefiniowano wizję: Euromiasto Cieszyn – Czeski Cieszyn 2025+ oraz misję: Oparta na unikalnych walorach współpraca Cieszyna i Czeskiego Cieszyna jako siła napędowa integracji lokalnych społeczności, poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju przedsiębiorczości i turystyki oraz pielęgnowania zasobów historycznych i ochrony środowiska naturalnego w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

W planie realizacji misji i wizji przywódczą rolę pełnić będą liderzy- samorządy lokalne Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, które realizować będą wspólne projekty przy pomocy urzędów miast i ich jednostek podległych i związanych z nimi. Podmiotami partnerskimi będą Stowarzyszenia „Olza” i RSTS, a podmiotami współpracującymi organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i media. Interesariusze współpracy transgranicznej będą współpracowali w sposób formalny (m. in. cykliczne, oficjalne i robocze kontakty partnerów projektu) i nieformalny (sąsiedzkie, zawodowe etc. pomiędzy społecznościami obu miast). Zarządzanie przedsięwzięciami i inicjatywami, które mają oddziaływanie transgraniczne będzie wspólne.

Zdefiniowano również cele strategiczne – zamierzenia, które pokazują co miasta chcą wspólnie osiągnąć w przyszłości, we wszystkich obszarach tematycznych.

skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy
* Pola obowiązkowe